REKISTERISELOSTE

Tässä rekisteriselosteessa on kuvattu Bassadone Insurance Services Oy:n toimintaperiaatteet ja käytänteet yhtiön toiminnassa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta. Lisäksi tässä selosteessa kerrotaan ne toimintatavat, joilla voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Bassadone Insurance Services Oy noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Laatimispäivä 21.3.2024

Rekisterinpitäjä

Bassadone Insurance Services Oy (y-tunnus 2917589-1)

Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johannes Hirvaskoski

puh. (8-16) 0207 997 501

info(a)smartdrive.fi

Rekisterin nimi

SmartDrive – vakuutuspalvelun tietokanta, mukaan lukien puheluiden tallenteet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään SmartDrive- vakuutuspalvelun tai muun asiakkaan valitseman vakuutuksen voimaansaattamiseen, sopimustietojen ylläpitoon, laskutukseen, sekä muun sopimushallinnoinnin tarpeisiin.

Soveltuvan lainsäädännön ja käyttäjän suostumuksen mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten vakuutusyhtiöille vakuuttamisen tai vahinkojen käsittelyn tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn eli käyttäjän suostumus sekä lisäksi se, että henkilötietojen käsittely on tarpeen Bassadone Insurance Services Oy:n sekä käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Bassadone Insurance Services Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin asiakkuus jatkuu sekä lain salliman ajan tämän jälkeen. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoihin sidottu tietosisältö:

Palvelu voi kerätä henkilötietoja käyttäjistä mahdollisten kuukausitilausten hallinnointiin sekä laskutukseen (nimi ja yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika, kieli, tilaukseen liittyvät tiedot (tila, alkamis- ja päättymispäivä).

Käyttäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja myös mahdollisista suostumuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

SmartDrive- tietokanta kerää tietoa asiakkaalta itseltään, sekä hänen ajoneuvonsa hankintaan ja vakuuttamiseen liittyvistä järjestelmistä, joita Bassadone Insurance Services Oy käyttää ajoneuvon ja sen tietojen toimittamiseen vakuutusten hinnoittelemiseksi sekä vakuutuksen voimaan saattamiseen asiamiehenä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa Bassadone Insurance Services Oy:n yhteistyötahoille, palveluntarjoajille ja muille vastaaville Bassadonen toimintaan kiinteästi liittyville tahoille. Käyttäjätietoja ei kuitenkaan luovuteta ilman käyttäjän suostumusta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SmartDrive – tietokantaan tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja kuitenkin luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Bassadone huolehtii henkilötietojen riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan riittävällä tasolla, Bassadone ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta ja toteuttaa tarvittavat varotoimenpiteet.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Bassadone vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään muun muassa teknisesti turvattuna SSL-yhteydellä. Lisäksi henkilötietoja sisältävään tietokantaan annetaan oikeudet vain palveluntarjoajan tai sen alihankkijan työntekijöille, joiden työtehtävät liittyvät järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä eli palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää Bassadone Insurance Services Oy:tä poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan Bassadonen käyttämää tai käsittelemää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käsittelyä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää Bassadonea käsittelemästä tietoja.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus pyytää Bassadonelta pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin. Mikäli käyttäjä tekee tällaisen pyynnön, käyttäjää koskevat tiedot lähetetään käyttäjälle sähköisesti. Käyttäjän esittämään pyyntöön pyritään vastamaan niin pian kuin mahdollista.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle Bassadonen henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista.

Tässä kappaleessa tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää tässä selosteessa aiemmin ilmoitettuja yhteystietoja.