REKISTERISELOSTE

Tässä rekisteriselosteessa on kuvattu Bassadone Insurance Services Oy:n toimintaperiaatteet ja käytänteet yhtiön toiminnassa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta. Lisäksi tässä selosteessa kerrotaan ne toimintatavat, joilla voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Bassadone Insurance Services Oy noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Laatimispäivä 11.9.2018

Rekisterinpitäjä

Bassadone Insurance Services Oy (y-tunnus 2917589-1)

Kellokukantie 2, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johannes Hirvaskoski

puh. (8-16) 0207 997 501

info(a)smartdrive.fi

Rekisterin nimi

SmartDrive – sovelluksen tietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään SmartDrive-sovelluksen vapaaehtoisten toiminnallisuuksien tuottamiseen, sekä niiden edellyttämien tietojen sekä sovellusten asetusten ja muiden tietojen tallentamiseen palvelimelle.

Lisäksi sovelluksesta kerätään anonymisoitua sovelluksen käyttöön liittyvää tietoa sovelluksen jatkokehitystä varten.

Osana tietojen käsittelytoimia tietoja voidaan hyödyntää myös profilointitarkoituksessa. Sovellus kerää Loppukäyttäjään yhdistettävää tietoa hänen toimiessaan kuljettajana. Tietoa kerätään ylinopeuksista, voimakkaista kiihdytyksistä sekä voimakkaista jarrutuksista. Kustakin edellä mainitusta tapahtumasta määritetään ajotapaan virhepiste, joiden yhteismäärä suhteutettuna ajettuun matkaan antaa Loppukäyttäjän ajotapapisteet. Tapahtumia ei tallenneta sellaisenaan, vaan ainoastaan niistä muodostettu ajotapa. Loppukäyttäjien ajotapaa verrataan toisiinsa, mistä muodostuvan suhteellisen ajotapaindeksin perusteella Loppukäyttäjälle tarjotaan erilaisia alennuksia vakuutusmaksuista.

Lisäksi sovellus hyödyntää Loppukäyttäjän suostumuksella tietoa Loppukäyttäjän sijainnista ja tarjoaa erilasia autoiluun liittyviä palveluita sijainnin perusteella. Edelleen, sovellus hyödyntää Loppukäyttäjän suostumuksella tietoa Loppukäyttäjän kalenterimerkinnöistä, navigointireiteistä, tuottaakseen Loppukäyttäjälle soveltuvia tarjouksia, jotka edellyttävät ajallista kontekstia kuten aikavarausta. Sovellus hyödyntää Loppukäyttäjän suostumuksella myös tietoa viestien sisällöistä tuottaakseen viestien kuuntelupalvelua turvallisen ajamisen aikaansaamiseksi.

Soveltuvan lainsäädännön ja käyttäjän suostumuksen mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten vakuutusyhtiöille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn eli käyttäjän suostumus sekä se, että henkilötietojen käsittely on tarpeen Bassadone Insurance Services Oy:n sekä käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Bassadone Insurance Services Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjä käyttää sovellusta. Tämän jälkeen sovelluksen yhteydessä tai sitä varten annetut henkilötiedot poistetaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoihin sidottu tietosisältö:

Palvelu voi kerätä henkilötietoja käyttäjistä mahdollisten kuukausitilausten hallinnointiin sekä laskutukseen (nimi ja yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika, kieli, tilaukseen liittyvät tiedot (tila, alkamis- ja päättymispäivä).

Palvelu voi tarjota lisäksi vapaaehtoisen, käyttäjän omien tietojen ja asetusten tallentamisen palvelimelle käyttöönoton sekä käytön helpottamiseksi. Käyttäjän on rekisteröidyttävä palveluun tallentaakseen omia tietoja sovelluksesta. Käyttäjän on tunnistauduttava palveluun nähdäkseen ja muokatakseen tallennettuja tietoja. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa SmartDrive -sovelluksen asetuksia (koti- ja työosoite, navigoinnin asetukset, muut asetukset sekä suosikkilistoja (media) sovelluksesta). Käyttäjä voi halutessaan tallentaa ajoreittejä koordinaatteineen palvelimelle.

Palvelu tarjoaa myös turvallisempaan ajamiseen tarkoitetun pelillistetyn osan, johon kerätään tietoa kuljettajan ajokäyttäytymisestä ja pisteytetään ajamista sen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa ajopisteitä palvelimelle ajoreiteistä. Yksityiskohtaisia sijaintiin perustuvia tietoja pisteytyksestä ei tallenneta.

Käyttäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja myös mahdollisista suostumuksista.

Anonymisoitu tietosisältö:

Tämän palvelun keräämät anonymisoidut tiedot on tarkoitettu edistämään liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä sovelluksen jatkokehitystä em. tarkoitusten palvelemiseksi. Liikenteen sujuvuuteen ja tilannetietoon liittyvä informaatio tuodaan myös käyttäjän mobiilisovellukseen edistämään näitä tarkoituksia.

Palvelu kerää tietoja liikenneolosuhteista sijainti- ja nopeustiedon avulla sekä käyttäjien itse raportoimia tilannetietoja liikenteestä. Lisäksi palvelu kerää sovelluksen käytöstä tietoja. Kaikki em. tiedot kerätään anonyymeinä.

Säännönmukaiset tietolähteet

SmartDrive-sovellus kerää tietoa käyttäjältä itseltään. Lisäksi SmartDrive voi hyödyntää mahdollisten kuukausitilausten hallinnassa ja laskutuksessa Googlen sovellusten sisäisiä tilauksia.

Sovellus käyttää myös seuraavia tietolähteitä, joihin ei kuitenkaan liitetä henkilötietoja:

• Here – paikka- sekä liikennetiedot

• Liikennevirasto – Liikenne- sekä tieverkon tiedot

• Ilmatieteenlaitos – Säätiedot ja –ennusteet

• Median suoratoistopalvelut

HUOM! Eräät suoratoistopalvelut edellyttävät käyttäjän tunnistusta kyseisen palvelun omalla käyttäjätunnuksella. SmartDrive -sovellus tarjoaa palveluntarjoajakohtaisen käyttäjätunnistuksen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa Bassadone Insurance Services Oy:n yhteistyötahoille, palveluntarjoajille ja muille vastaaville Bassadonen toimintaan kiinteästi liittyville tahoille. Käyttäjätietoja ei kuitenkaan luovuteta ilman käyttäjän suostumusta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti SmartDrive -sovellukseen tai palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja kuitenkin luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Bassadone huolehtii henkilötietojen riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan riittävällä tasolla, Bassadone ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta ja toteuttaa tarvittavat varotoimenpiteet.

SmartDriveen integroidut kolmannen osapuolen palvelut (esim. suoratoisto) sekä niiden tietojen keruu ei ole SmartDriven eikä Bassadone Insurance Services Oy:n vastuulla eikä hallinnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Bassadone vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään muun muassa teknisesti turvattuna SSL-yhteydellä. Lisäksi henkilötietoja sisältävään tietokantaan annetaan oikeudet vain palveluntarjoajan tai sen alihankkijan työntekijöille, joiden työtehtävät liittyvät järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä eli palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää Bassadone Insurance Services Oy:tä poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan Bassadonen käyttämää tai käsittelemää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käsittelyä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää Bassadonea käsittelemästä tietoja.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus pyytää Bassadonelta pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin. Mikäli käyttäjä tekee tällaisen pyynnön, käyttäjää koskevat tiedot lähetetään käyttäjälle sähköisesti. Käyttäjän esittämään pyyntöön pyritään vastamaan niin pian kuin mahdollista.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle Bassadonen henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista.

Tässä kappaleessa tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää tässä selosteessa aiemmin ilmoitettuja yhteystietoja.