SmartDrive Maksuturvan (aiempi ryhmävakuutusetu) keskeinen sisältö

VAKUUTETUT

Vakuutettuja ovat henkilöt, jotka tekevät SmartDrive Jatkuvuus –sopimuksen Bassadone Insurance Services Oy:n kanssa, sekä ovat iältään vähintään 18- ja enintään 60-vuotiaita; eivät ole työkyvyttömiä, eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä ja joiden kotipaikka on ollut Suomessa kaksitoista kuukautta, sekä muutoin vakuutusehtojen mukaisesti.

VAKUUTUKSENOTTAJA

Vakuutuksenottaja on Bassadone Insurance Services Oy, joka myös maksaa ryhmävakuutuksen vakuutusmaksun. Vakuutusmaksua ei peritä asiakkaalta, vaan SmartDrive Jatkuvuus -sopimuksen hinta on asiakkaalle sama kuin SmartDrive perussopimuksen, johon ryhmävakuutusetu ei sisälly.

VAKUUTUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Vakuutus alkaa kun vakuutetun SmartDrive Jatkuvuus -sopimus astuu voimaan.

Vakuutus päättyy kun vakuutetun SmartDrive Jatkuvuus -sopimus päättyy, kun vakuutettu on täyttänyt 65 vuotta, tai kun hän muuttaa Suomesta  pois. Vakuutus voi päättyä myös muista, vakuutusehdoissa mainituista syistä.

TURVA TAPATURMAISEN KUOLEMAN VARALTA

Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti ennen vakuutuksen päättymistä maksaa vakuutusyhtiö AXA 25.000€ suuruisen korvauksen, vakuutusehtojen mukaisesti.

TURVA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA

Palkansaajat ovat vakuutettuja työttömyyden varalta. Työttömyys tarkoittaa vähintään 6 kuukautta voimassa olleen työsuhteen päättymistä taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Turva edellyttää että vakuutettu on vailla vakituista työtä, on ilmoittautunut työttömäksi, sekä on oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Vakuutettua ei pidetä työttömänä aikana, jolloin hän suorittaa omaehtoisia opintoja.

KARENSSIAIKA

Vakuutuksen alkamispäivästä tulee olla kulunut vähintään 60 päivää, ennen kuin vakuutettu saa tiedon työttömäksi joutumisesta.

OMAVASTUUAIKA

Korvausta ei makseta vakuutetun 60 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä.

KORVAUKSEN ENIMMÄISKESTO

Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta (360 päivältä) saman työttömyyden perusteella; sekä enintään yhteensä 24 kuukaudelta (720 päivältä) kaikkien työttömyystapausten perusteella.

KESKEISIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu on toiminut ammatissa, jossa työttömäksi joutuminen on säännöllinen ja toistuva (esimerkiksi kausiluonteinen) ilmiö, tai jos vakuutettu tiesi odottaa työttömäksi joutumista vakuutuksen alkamispäivänä.

Korvausta ei makseta, jos työttömäksi joutuminen johtuu määräaikaisen päättymisestä, tai jos työttömäksi joutuminen on vapaaehtoista, esimerkiksi kun vakuutettu on irtisanoutunut saadakseen tukipakettisopimuksen työnantajalta.

Korvausta ei makseta jos vakuutettu on lomautettuna. Mikäli lomautus kestää yli 30 päivää ja johtaa irtisanomiseen, maksetaan korvausta ensimmäisestä työttömyyspäivästä lomautuksen vaihduttua irtisanomiseksi.

Korvausta ei makseta jos vakuutettu on yritystoimintaa harjoittava henkilö tai perheenjäsenen tai läheisen omistaman yhtiön palveluksessa tai toimitusjohtaja.

Korvausta ei makseta ajalta, jolta vakuutettu on saanut tai on oikeutettu saamaan työnantajalta irtisanomisajan palkkaa, lomakorvausta tai muuta vastaavaa korvausta.

Työttömyyteen sovellettavat rajoitusehdot ja muut ehdot on kokonaisuudessaan kuvattu vakuutusehdoissa.

TURVA TAPATURMAISEN TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

Tapaturmainen työkyvyttömyys tarkoittaa tilaa, joka estää vakuutettua tekemästä työtään tai jotakin muuta työtä, jota hän olisi kohtuudella kyennyt tekemään ja jonka osalta lääkäri on todennut vakuutetun työkyvyttömäksi.

Työkyvyttömyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin lääkäri on todennut vakuutetun työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on osoitettu lääkärintodistuksessa tai muussa terveydentilaselvityksessä.

OMAVASTUUAIKA

Korvausta ei makseta 30 ensimmäiseltä työkyvyttömyyspäivältä.

KORVAUKSEN ENIMMÄISKESTO

Korvausta maksetaan enintään 12 kuukaudelta (360 päivältä) saman työkyvyttömyyden perusteella; sekä enintään yhteensä 24 kuukaudelta (720 päivältä) kaikkien työkyvyttömyystapausten perusteella.

Tapaturmaiseen työkyvyttömyyteen sovellettavat ehdot on kokonaisuudessaan kuvattu vakuutusehdoissa.

TURVA TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN VARALTA

Muut kuin palkansaajat ovat vakuutettuja tapaturmaisen pysyvän haitan varalta.

Korvaukseen oikeuttava tapaturmainen pysyvä haitta tarkoittaa lääketieteellistä ja yleistä haittaa (invaliditeettia), joka aiheutuu vakuutetulle tapaturmasta. Oikeus korvaukseen syntyy, kun haitta on todettu pysyväksi ja peruuttamattomaksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua tapaturmasta, ellei haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus ole sitä ennen varmuudella todettavissa. Pysyvän haitan tulee ilmetä 24 kuukauden kuluessa tapaturmasta ja haitan suuruuden tulee tällöin vastata vähintään haittaluokkaa 10.

Tapaturmaiseen pysyvään haittaan sovellettavat ehdot on kokonaisuudessaan kuvattu vakuutusehdoissa.

KUOLEMAN, PYSYVÄN HAITAN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN KESKEISIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Korvausta ei makseta, jos tapaturma on aiheutunut ennen vakuutuksen alkamista, jos tapaturma on vakuutetun itse tahallisesti aiheuttama, jos kyseessä on itsemurha tai sen yritys, jos kyseessä on bakteerin tai viruksen aiheuttama tartunta, jos kyseessä on kilpaurheilu tai sen harjoittelu, tai jos tapaturma aiheutuu seuraavissa tilanteissa:

 • nopeusajo tai harjoittelu moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla tai laitteella
 • laskuvarjohyppy, purjelento, riippuliito, benji-hyppy tai vastaava
 • nopeus- tai syöksylasku tai vastaava
 • laitesukellus
 • vakuutuksenottaja on asettanut itsensä hengenvaaraan, ellei tarkoituksena ole ollut pelastaa toisen ihmisen henki;
 • vakuutuksenottaja on ollut tekemässä lainvastaista tekoa;
 • alkoholin, lääkkeiden tai muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutus;
 • ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen aiheuttama vahinko;
 • sota tai aseellinen selkkaus, tai palvelu rauhanturvaamis- tai rauhaanpakottamistehtävissä taikka niitä vastaavissa tehtävissä;
 • terroriteko, kansannousu, mellakka tai hyökkäys;
 • vahinkotapahtuma ottelussa, kilpailussa, vedonlyönnissä tai pelissä, johon vakuutuksenottaja on ottanut osaa ammattilaisena tai johon vakuutuksenottaja on osallistunut saadakseen rahallisen korvauksen;
 • urheiluilmailussa tapahtunut vahinkotapahtuma liittyen kilpailuun, esitykseen, akrobatiaan, ennätysyritykseen, prototyyppikokeilemiseen, testilentoon, hyppäämiseen muulla kuin hyväksytyllä laskuvarjolla, riippuliitimiin, varjoliitoon; tai
 • vahinkotapahtuma tai oire, joka on aiheutunut kamppailu-urheilussa, moottoriurheilussa tai vuorikiipeilyssä.

Kuoleman, tapaturmaisen työkyvyttömyyden, sekä tapaturmaisen pysyvän haitan sovellettavat ehdot on kokonaisuudessaan kuvattu vakuutusehdoissa.

VEROTUS

AXA tai Ryhmävakuutuksen ottaja eivät vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle aiheutuu korvauksen maksamisesta. AXA toimittaa korvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset.

KORVAUKSEN HAKEMINEN

Hakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa http://clp.partners.axa/fi Korvaushakemuslomakkeita ja niihin liittyviä korvauksenhakuohjeita on saatavana ryhmävakuutuksen ottajalta sekä AXAlta osoitteesta PL 67, 00501 Helsinki, puh. 010 802 834. Täytetyt korvaushakemukset lähetetään yllä mainittuun osoitteeseen merkinnöin AXA/ Korvauspalvelut.

Tätä vakuutusta koskevat tiedustelut tai valitukset pyydetään osoittamaan AXAn korvauspalvelulle edellä mainittuun osoitteeseen.

Tämän jälkeen korvauspäätöksestä voi myös ottaa yhteyttä FINEen, joka antaa neuvontaa ja ratkaisusuosituksia, osoite Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120, fine.fi/tunnistaudu tai ratkaisusuosituksia antavaan kuluttajariitalautakuntaan, PL 306, 00531 Helsinki, verkossa: kuluttajariita.fi. Vakuutusyhtiön korvauspäätös sisältää tarkemmat muutoksenhakuohjeet. Mikäli korvauksenhakija ei ole tyytyväinen vakuutusyhtiön tekemään päätökseen, on hänellä oikeus panna vireille kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä ja sanotusta määräajasta.