SMARTDRIVE – LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT (EULA)

20.9.2018

1 YLEISTÄ

1.1 SmartDrive on autoilijalle suunnattu älykäs palvelusovellus (”Sovellus”), jonka tarkoitus on tehdä tietoliikenneyhteydellä varustetun mobiililaitteen käytöstä turvallisempaa ja vähemmän käyttäjän huomiota edellyttävää, sekä mahdollistaa erilaisten etujen hankkiminen käyttäjälle.

1.2 Sovelluksen oikeudenhaltija on suomalainen osakeyhtiö Bassadone Insurance Services Oy (”Lisenssinantaja”).

1.3 Sovelluksen lataaminen sovelluskaupasta ja Sovelluksen käyttö edellyttää näiden Loppukäyttäjän käyttöehtojen (”Ehdot”) noudattamista ja ehtoihin sitoutumista. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Sovellusta.

1.4 ”Loppukäyttäjä” tarkoittaa henkilöä taikka tahoa, joka on ladannut Sovelluksen laitteelleen. Loppukäyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta yhdellä laitteella kerrallaan, vain omiin, yksityisiin tarkoituksiinsa.

1.5 Lisenssinantaja voi milloin tahansa muokata Ehtoja Sovelluksen teknisen sisällön tai lainsäädännön muutosten taikka muiden vastaavien syiden johdosta. Tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi siitä hetkestä, kun Sovelluksen uusi versio tai uudet ehdot ovat saatavilla.

1.6 Lisenssinantaja voi milloin tahansa muokata kenen tahansa yksittäisen Loppukäyttäjän osalta myös Sovelluksen maksuja koskevia ehtoja. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 30 vrk:n kuluessa siitä hetkestä, kun Sovellukseen näiden Ehtojen kohdan 4 mukaisessa rekisteröintiprosessissa profiilin luoneelle Loppukäyttäjälle on ilmoitettu uusista ehdoista, Loppukäyttäjän antamia yhteystietoja käyttäen, ja hän on aktiivisesti hyväksynyt ehdot. Maksuja koskevia ehtoja voidaan kunkin Loppukäyttäjän osalta kuitenkin muuttaa aikaisintaan 12 kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun Loppukäyttäjä alkoi ensimmäisen kerran käyttää sovellusta.

1.7 Käyttämällä Sovellusta muutoksen jälkeen Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja.

1.8 Näitä Ehtoja sovelletaan Lisenssinantajan ja Loppukäyttäjän välillä silloin ja niin kauan, kun Loppukäyttäjä käyttää Sovellusta. Näitä Ehtoja sovelletaan myös kaikkiin Loppukäyttäjälle kohdistuviin Sovelluksen yhteydessä tehtyihin myynteihin. Ehdot ovat voimassa huolimatta mahdollisista muutoksista taikka lisäyksistä missä tahansa muussa asiakirjassa, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Näiden Ehtojen muutokset eivät sido Lisenssinantajaa, ellei muutoksesta ole kirjallisesti sovittu Lisenssinantajan toimivaltaisen edustajan kanssa.

1.9 Nämä ehdot tulevat voimaan osapuolten välillä sinä päivänä, kun Loppukäyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja asentaa tai muuten käyttää Sovellusta.

2 TÄRKEÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ. TURVALLISUUS

2.1 Koska Sovellus on tarkoitettu helpottamaan päätelaitteen käyttöä ajoneuvossa, Sovelluksen käyttö on tarkoitettu täysi-ikäisille, joilla on ajo-oikeus.

2.2 Sovelluksen käyttö edellyttää tuotekuvauksen vaatimukset täyttävän yhteensopivan päätelaitteen, Sovelluksen käyttöön tarkoitetulla maantieteellisellä alueella tarvittavien oheislaitteiden (kuten päätelaitteen kiinnittämisessä ajoneuvoon tarvittavien tarvikkeiden) ja datayhteyden käyttöä. Loppukäyttäjä on velvollinen hankkimaan tarvittavan laitteen oheistarvikkeineen sekä datayhteyden omalla kustannuksellaan.

2.3 Käyttöoikeus koskee ainoastaan Sovellusta. ”Kolmannen Osapuolen Palvelu” tarkoittaa kaikkia palveluita, joihin Sovelluksen kautta voidaan saada pääsy, mutta jotka palvelut eivät ole Lisenssinantajan tuottamia palveluita. Mikäli Loppukäyttäjä haluaa käyttää Kolmannen Osapuolen Palveluita Sovelluksen avulla, Sovellus katsotaan apuvälineeksi kyseisten Kolmannen Osapuolen Palvelujen käytön mahdollistamiseksi, mutta käyttö tapahtuu Loppukäyttäjän toimesta ja vastuulla. Vaikka Kolmannen Osapuolen Palvelu tarjottaisiin yhdessä Sovelluksen kanssa ennalta ladattuna tai muutoin, siirtyy Loppukäyttäjä Sovelluksesta kolmannen tahon verkkopalveluun käyttäessään Kolmannen Osapuolen Palvelua.

2.4 Mikäli Loppukäyttäjä käyttää Sovelluksen välityksellä Kolmannen Osapuolen Palveluita tai siirtyy niihin, noudatetaan kyseisen palvelun ehtoja riippumatta siitä, onko kyseinen kolmas osapuoli Lisenssinantajan sopimuskumppani vai ei. Kolmannen Osapuolen Palvelun käytön edellytyksenä on, että Loppukäyttäjä hyväksyy soveltuvat käyttöehdot ja maksaa Kolmannen Osapuolen Palvelun edellyttämät maksut kolmannelle osapuolelle. Loppukäyttäjän tulee varmistaa Kolmannen Osapuolen Palveluiden tekniset ominaisuudet ja yhteensopivuus Loppukäyttäjän päätelaitteen ja muiden välineiden kanssa. Tekniset vaatimukset sekä eräitä Kolmansien Osapuolten Palveluita koskevia tietoja ja ehtoja informoidaan Sovelluksessa, mutta ajantasainen tieto löytyy jokaisesta Kolmannen Osapuolen Palvelusta.

2.5 Lisenssinantaja ei vastaa, mikäli Loppukäyttäjä tai muu taho aiheuttaa onnettomuuden Sovellusta käyttäessään. Sovellusta käytettäessä saattaa tapahtua virheitä esimerkiksi navigointiin, ajonopeuden määrittämiseen tai vastaavaan tietoon liittyen.

2.6 Loppukäyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta:

(a) vastuullisesti sekä kunkin maan lakien mukaisesti, esimerkiksi vain telineessä olevassa laitteessa, mikäli lainsäädäntö ei salli mobiililaitteen käyttöä muutoin;

(b) tiedostaen ja hyväksyen, että vastuu ajoneuvosta on aina kuljettajalla ja laitetta tulisi käyttää siten, ettei käyttö häiritse ajoa.

2.7 Sovelluksessa tai Sovelluksen kautta esitetyt nopeusrajoitukset, varoitukset ja vastaavat tiedot perustuvat Kolmannen Osapuolen Palvelun hyödyntämiin tiedontuottajien tietoon, joka ei välttämättä ole ajan tasaista. Lisenssinantaja ei ota vastuuta esimerkiksi ylinopeussakoista tai mistään rikkomuksista, jos Sovelluksen välittämä informaatio on väärää. Käyttäjällä on aina vastuu seurata liikennettä ja opasteita.

2.8 Sovelluksessa voi olla ominaisuutena ns. ”pelillistämis / gamification -malli”, jossa hyödynnetään eri tiedontuottajien dataa, GPS-sijaintia,sekä nopeutta, jotka tiedot eivät aina ole tarkkoja. Pelillistämisen tarkoitus on kannustaa esimerkiksi rauhalliseen tai taloudelliseen ajoon.

2.9 Mikäli Loppukäyttäjä asentaa päätelaitteeseen tai Sovelluksen käyttöön liittyviä kolmansien osapuolten tarjoamia laitteita tai ohjelmistoja, näiden mahdollisesti aiheuttamat virhetilanteet eivät ole Lisenssinantajan vastuulla.

3 MAKSUT

3.1 Sovelluksen käyttöoikeus on maksuton vähintään 12 kuukauden ajan, laskettuna sovelluksen käytön aloittamisesta.

Sovelluksen käyttö voidaan kunkin Loppukäyttäjän osalta määrittää maksulliseksi aikaisintaan 12 kuukauden jakson päätyttyä, kuitenkin aina siten, että kukin Loppukäyttäjä hyväksyy maksullisuuden erikseen. Mikäli sovelluksen käyttöoikeus muutetaan jonkin Loppukäyttäjän osalta maksulliseksi, eikä hän hyväksy maksullisuutta, Loppukäyttäjän käyttöoikeus sovellukseen päättyy.

3.2 Sovelluksen käyttöoikeus ei sisällä Kolmansien Osapuolten Palveluiden käyttöoikeutta, ellei Sovelluksessa nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

3.3 Sovelluksen aktivointi profiili luomalla tai muun tunnisteen avulla oikeuttaa Loppukäyttäjän käyttämään Sovellusta sen ollessa maksuton.

3.4 Loppukäyttäjä vastaa kaikista omista kustannuksistaan liittyen (mutta ei rajoittuen) verkkoviestintäkuluihin, eikä Lisenssinantaja vastaa mistään tällaisista kuluista.

4 REKISTERÖINTIPROSESSI

4.1 Loppukäyttäjän tulee rekisteröityä Sovelluksen käyttäjäksi ja luoda sille käyttäjätunnus sekä salasana.

4.2 Rekisteröityessään palveluun Loppukäyttäjän tulee antaa Lisenssinantajalle kaikki Sovelluksen käyttöön tarvittava informaatio siten kuin sitä edellytetään rekisteröitymissivulla. Loppukäyttäjä vastaa siitä, että se ei anna virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa.

4.3 Lisenssinantaja voi antaa ilmoituksia Sovellukseen tai Loppukäyttäjän antamaan yhteystietoon.

4.4 Lisenssinantajan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Lisenssinantajan rekisteriselostetta (http://SmartDriveapp.com/terms.html).

5 TIETOSUOJA

5.1 Lisenssinantaja kerää ja käsittelee Sovellukseen rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään Sovelluksen tuottamiseen sekä muihin vastaaviin Sovelluksen käyttöön liittyviin tarkoituksiin. Loppukäyttäjän rekisteröinnin yhteydessä antamat henkilötiedot kerätään henkilötietorekisteriin, joka sijaitsee Euroopan Unionin alueella. Lisenssinantaja on oikeutettu keräämään ja käsittelemään henkilötietoja siten kuin Sovelluksen tietosuojaselosteessa (http://SmartDriveapp.com/terms.html) on kuvattu, sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5.2 Lisenssinantaja voi kerätä ja käsitellä tietoja myös Loppukäyttäjän päätelaitteesta tai ajoneuvosta, mukaan luettuna päätelaitteen ja/tai ajoneuvon sijaintitiedot tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Loppukäyttäjällä on oikeus estää tietojen kerääminen ilmoittamalla siitä Lisenssinantajalle. Mikäli Loppukäyttäjä Sovelluksen käyttöönoton jälkeen estää tietojen keräämisen, ei Sovellusta tai osaa siitä voida enää käyttää. Lisenssinantaja ei hyvitä Loppukäyttäjälle maksuja jäljellä olevasta käyttöoikeusajasta johtuen tiedonsaantioikeuden epäämisestä, siinä tapauksessa, että sovelluksen käyttöoikeus asianomaisen Loppukäyttäjän osalta olisi maksullinen.

5.3 Osana Ehtoja, Loppukäyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen sekä sen mukaisen henkilö-, päätelaite- ja ajoneuvotietojen keräämisen ja käytön. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa Sovelluksen tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Loppukäyttäjälle.

5.4 Loppukäyttäjän vastuulla on kertoa Sovelluksen käyttöehdoista, yksityisyydensuojaehdot mukaan lukien, kaikille Sovelluksen ajoseurannan kohteena olevan ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille. Mikäli Sovellusta käytetään rikoksen tekemiseen tai muuhun sopimattomaan tai liikennesääntöjen vastaiseen tarkoitukseen, Loppukäyttäjä vastaa käytöstä kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien kolmansien osapuolten yksityisyyden suojaa loukkaavasta käytöstä aiheutuvat vahingot.

5.5 Loppukäyttäjän on huolehdittava Sovelluksen käytössä olevan laitteen tietoturvasta, mukaan lukien virustorjuntaohjelmiston hankinta ja päivittäminen sekä vastaavat tarvittavat toimet.

5.6 Tietoja käytetään Sovelluksessa kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi. Mikäli Loppukäyttäjä ei halua, että häneen kohdistetaan edellä mainittua mainontaa, Loppukäyttäjä voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei halua vastaanottaa kohdennettua mainontaa. Tällöin kaikki sovelluksen ominaisuudet eivät ole Loppukäyttäjän käytettävissä.

5.7 Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Sovelluksen tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen.  Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Sovelluksen tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.7 Loppukäyttäjällä on aina oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia tietojensa muuttamista ottamalla yhteyttä Lisenssinantajaan. Loppukäyttäjällä on oikeus myös kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin. Loppukäyttäjä on velvollinen tekemään tästä kirjallisen tai sähköisen pyynnön Lisenssinantajalle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5.8 Loppukäyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, mikäli Loppukäyttäjä on antanut rekisteröityessään sijaintitietojen hyödyntämiseen suostumuksensa. Mikäli Loppukäyttäjä haluaa käyttää sijaintiperusteista palvelua, tulee Loppukäyttäjän antaa rekisteröityessään suostumus sijaintitietojen hyödyntämiseen.

5.9 Pelillistämisominaisuutta ja sen yhteydessä kerättyä dataa laitteen ja ajoneuvon sijainnista, ajokilometrimääristä, kiihtyvyyksistä sekä nopeudesta voidaan käyttää myös edullisten vakuutustarjousten, huoltotarjousten, katsastustarjousten tai muiden vastaavien autoiluun liittyvien etujen tarjoamiseksi ja suoramarkkinointiin Loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjän yhteystietoja voidaan luovuttaa ja tällaista tietoa voidaan tallentaa, muokata ajotapaindeksiksi, sekä luovuttaa Lisenssinantajan yhteistyökumppanina toimiville kolmansille osapuolille käytettäväksi indeksin muodossa edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisenssinantaja ei kuitenkaan milloinkaan luovuta eteenpäin raakadataa, eli tietoa, josta voitaisiin päätellä tunnistettavan Loppukäyttäjän yksittäinen ajosuorite, ylinopeustilanne, jarrutus tai kiihdytys tai muu vastaava Loppukäyttäjään yhdistettävissä oleva ajotieto.

6 KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITUKSET

6.1 Näiden Ehtojen mukaisesti Lisenssinantaja myöntää Loppukäyttäjälle rajoitetun ei-eksklusiivisen, siirtokelvottoman, ei-alilisensoitavan, rajoitetunoikeuden ja lisenssin käyttää Sovellusta henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten kuin Sovelluksessa on tarkemmin kuvattu. Lisenssi annetaan rekisteröidylle Loppukäyttäjälle ja Loppukäyttäjä tiedostaa, että omistusoikeus Sovellukseen ei tällä lisenssillä siirry Loppukäyttäjälle. Näillä käyttöehdoilla ei myöskään myydä Loppukäyttäjälle Sovellusta, vaan annetaan ainoastaan rajoitettu oikeus ja lisenssi käyttää Sovellusta.

6.2 Loppukäyttäjä ei saa, eikä Loppukäyttäjä saa sallia kenenkään muunkaan suoraan tai välillisesti: (a) kopioida, muokata tai jaella Sovellusta; (b) kääntää, purkaa osiin, dekompiloida tai muutoin pyrkiä saamaan haltuunsa Sovelluksen lähdekoodia; (c) valmistaa Sovelluksesta useampia kopioita kuin minkä määrän Loppukäyttäjä on näiden Ehtojen mukaisesti ostanut; (d) käyttää Sovellusta muualla kuin Sovelluksessa määritellyllä maantieteellisellä alueella (mikäli rajattu); (e) käyttää Sovellusta mihinkään kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu.

6.3 Loppukäyttäjän Lisenssi päättyy välittömästi, mikäli Loppukäyttäjä yrittää kiertää näiden ehtojen säännöksiä tai muuten Sovellusta käyttäessään ei noudata näitä ehtoja.

7 AINEETTOMAT OIKEUDET

7.1 ”Aineettomat Oikeudet” tarkoittaa patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia, muotoiluja, hyödyllisyysmalleja, liikesalaisuuksia, tieto-taitoa ja mitä tahansa muita aineettomia oikeuksia, riippumatta siitä, onko oikeutta rekisteröity vai ei.

7.2 Omistusoikeus ja kaikki Aineettomat Oikeudet Sovellukseen ja sen mahdollisiin muutos- tai päivitysversioihin kuuluvat yksinoikeudella Lisenssinantajalle ja sen lisenssinantajille. Palvelu on suojattu Suomen tekijänoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, eivätkä nämä Ehdot anna Loppukäyttäjälle mitään muita oikeuksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu.

7.3 Omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut Aineettomat Oikeudet Kolmansien Osapuolten Palveluihin, mukaan lukien näiden muutokset, kuuluvat kolmansille osapuolille tai heidän lisenssinantajilleen, eikä mitään Aineettomia Oikeuksia siirretä Loppukäyttäjälle.

7.4 Loppukäyttäjä vastaa ja vakuuttaa että hän ei käytä Sovellusta:

(a) loukatakseen mitään Lisenssinantajan tai kolmannen osapuolen Aineettomia Oikeuksia, omistusoikeuksia tai tietosuojaoikeuksia;

(b) rikkoakseen mitään lakia, säädöstä, määräystä tai säännöstä;

(c) loukatakseen mitään kolmannen osapuolen asettamia rajoituksia;

(d) loukatakseen näitä Ehtoja.

8 VASTUUNRAJOITUS

8.1 Lisenssinantaja ei takaa, eikä vastaa siitä, että Sovellus on virheetön tai että sen käyttö on keskeytyksetöntä. Lisenssinantaja ei myöskään vastaa Sovelluksen hyödyntämän kolmannen osapuolen datan (mukaan luettuna avoin data) tai muun Sovelluksen tarjoaman tai sisältämän tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, käytettävyydestä, luotettavuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta, eikä siitä, että edellä tarkoitettu data tai tieto ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta.

8.2 Lisenssinantajan vastuu mistä tahansa vahingosta missä tahansa olosuhteissa on rajoitettu Loppukäyttäjän Sovelluksen käytöstä Lisenssinantajalle vahinkoa edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana maksamaan hintaan.

8.3 Loppukäyttäjä käyttää Sovellusta omalla vastuullaan. Lukuun ottamatta mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu, kaikki Sovelluksen kautta tarjottava tieto ja Sovellus tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita taikka vakuutuksia. Lisenssinantaja ei anna mitään takuita Sovelluksen toimivuudesta, mukaan lukien laatu taikka soveltuminen tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lisenssinantaja voi tehdä Sovellukseen parannuksia ja korjata Sovelluksessa ilmeneviä puutteita ja virheitä. Mikäli jokin oikeusjärjestelmä ei salli epäsuorien vastuiden poissulkemista, kaikki yllä kuvatut rajaukset eivät välttämättä sovellu kaikkien Loppukäyttäjien osalta.

8.4 Lisenssinantaja ei missään tilanteessa vastaa kenellekään Loppukäyttäjälle mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, menetetyistä voitoista, liikevaihdosta tai menetetyistä liiketoiminnan mahdollisuuksista, tulon menetyksistä taikka muista vastaavista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Sovelluksen käytöstä tai väärinkäytöksistä, sisällöstä tai tiedoista, riippumatta vaatimuksen perusteesta.

8.5 Lisäksi Lisenssinantajan vastuu on rajoitettu seuraavasti; (i) Lisenssinantaja ei vastaa Loppukäyttäjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään luottokortin vahingoista; (ii) Lisenssinantaja ei vastaa mistään luottokortin väärinkäytöistä; (iii) Lisenssinantaja ei vastaa mistään Sovelluksen tiedonsiirto- tai saatavuusongelmista tai niistä aiheutuneista kustannuksista; (iv) Lisenssinantaja ei vastaa mistään viivästyksistä tai tiedonmenetyksistä Loppukäyttäjän käyttäessä Sovellusta.

8.6 Ehdot eivät rajoita pakottavassa lainsäädännössä kuluttajan suojaksi asetettuja säädöksiä.

8.7 Lisenssinantaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Lisenssinantajan ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Lisenssinantaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, hallituksen toimenpiteitä, tuonti- tai vientirajoituksia, tietoliikenteen häiriötä, terrorismia tai muuta niihin verrattavaa tapahtumaa.

9 MUUT EHDOT

9.1 Loppukäyttäjä ei ole oikeutettu luovuttamaan tai muutoin siirtämään taikka alilisensioimaan Sovellukseen saamaansa käyttöoikeutta kenellekään ilman Lisenssinantajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

9.2 Loppukäyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Lisenssinantajalle aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat siitä, että se on käyttänyt Sovellusta näiden ehtojen vastaisesti.

9.3Sovelluksen toimintaa koskevat tiedustelut ja valitukset tulee osoittaa: info(a)smartdrive.fi. tai Bassadone Insurance Services Oy, Kellokukantie 2, 01300 Vantaa.

9.4 Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi Euroopan komission Online Dispute Resolution –foorumin kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/odr. Loppukäyttäjän tulee käyttää asian käsittelyn yhteydessä sähköpostiosoitetta info(a)smartdrive.fi

9.5 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaviittaukset. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, kaikki Ehdoista johtuvat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.